Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 29-03-2022

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác CCHC, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hiệu quả phục vụ nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.

Trong đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực cũng như những mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Một số nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;...

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường công tác CCHC và nâng cao chất lượng các Chỉ số cạnh tranh của Tỉnh; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 về Tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng tổng đài CCHC tỉnh Hậu Giang; thiết lập tài khoản Zalo và hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận, kê khai giải quyết TTHC; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIV về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025;  Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2023; Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 về ban hành mã định

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC và kết quả thực hiện công tác này ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của Tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của Tỉnh đối với Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số chuyển đổi số...; Tuyên truyền cải cách TTHC bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tuyên truyền kênh thông tin kết nối người dân, doanh nghiệp như: Tổng đài Thông tin dịch vụ công; công khai số điện thoại, Email của lãnh đạo cơ quan, địa phương tại nơi đông dân cư; tiếp nhận kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, mạng xã hội (Facebook, Zalo…).

Các hình thức tuyên tuyền: thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; thông qua việc đăng tải các tin bài, các văn bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên Cổng thông tinh điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử CCHC, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng các chuyên trang,      chuyên mục CCHC trên kênh thông tin đại chúng: Báo, Đài. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: Pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn; lồng ghép nội dung CCHC trong các buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết, ngày pháp luật, các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể Tổ chức cuộc thi viết về CCHC với Chủ đề Tìm kiếm sáng kiến CCHC” tổ chức từ tháng 4/2022 - 8/2022./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 608
Đã truy cập: 2297439
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.