Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CBCCVC và Nhân dân năm 2021

Ngày 05-05-2021

Nhằm phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và kết quả báo cáo quốc gia lần thứ III về tình hình thực hiện Công ước ICCPR của Việt Nam đến CBCCVC và Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng này trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại địa phương. UBND tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

a) Nội dung:

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPRpháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021.

- Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện năm 2021.

b) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2021.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Kết quả công việc:

- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 được ban hành.

- Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch được phê duyệt.

2. Biên soạn tài liệu phổ biến

a) Nội dung: xây dựng, giới thiệu pháp luật về bầu cử, tờ gấp hỏi đáp về nội dung Công ước ICCPR và pháp luật liên quan về bầu cử nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của quyền chính trị, trọng tâm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quy trình bầu cử, vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

b) Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Kết quả công việc: tài liệu phổ biến pháp luật (các chuyên đề, hỏi - đáp pháp luật, tiểu phẩm pháp luật về quyền dân sự, chính trị,...) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức

a) Tổ chức đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Đồng thời, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tngày 01/4 đến hết ngày 15/5/2021; tổ chức tổng kết, phát giải thưởng vào tháng 6/2021 và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021.

b) Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Kết quả công việc: Báo cáo thời gian thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử” do Bộ Tư pháp tổ chức.

4. Tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động truyền thông

a) Nội dung:

- Các tin, bài viết phản ánh thông tin về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về quyền dân sự, chính trị tại các bộ, ngành, địa phương; các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về các quyền dân sự, chính trị quy định các luật đã ban hành hoặc mới ban hành.

- Tổ chức phổ biến Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

b) Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Kết quả công việc: tin, bài viết đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh./.

                                                                                       Ngọc Triều


Đang online: 3
Hôm nay: 1749
Đã truy cập: 476154
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.