Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 13-10-2022

Nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), chăm sóc sức khỏe người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: Trung bình hàng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người. Trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện và trong Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ; 80% số người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ. Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về ATVSLĐ. Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ. Trên 80% người bị TNLĐ, BNN được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 100% số vụ TNLĐ chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Một số nội dung thực hiện bao gồm

1. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm

- Tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, và doanh nghiệp; in ấn, treo băng rôn, dựng panô, tranh, khẩu hiệu, áp phích,…; xây dựng, phát hành các thông điệp, sổ tay, tờ rơi, đĩa CD, DVD hướng dẫn về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn,… để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ (có sự tham gia phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, người sử dụng lao động, người lao động, an toàn vệ sinh viên) như: tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, hội thi, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, mô hình điển hình về ATVSLĐ; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện ATVSLĐ; quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị TNLĐ, BNN, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc hiện hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Tổng kết, khen thưởng về công tác ATVSLĐ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ hàng năm.

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về ATVSLĐ

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản và các chính sách về ATVSLĐ thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND các cấp tại địa phương.

- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực cho các hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại địa phương.

- Tiếp tục kiện toàn cơ sở dữ liệu về ATVSLĐ (ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý; điều tra, thu thập số liệu thống kê), ưu tiên vào các dữ liệu về điều kiện lao động của người làm nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; TNLĐ, BNN, quan trắc môi trường lao động. Duy trì các hoạt động thống kê người bị chết do tai nạn lao động từ số người chết trong sổ ghi chép tử vong của ngành y tế và sổ khai tử (tư pháp) ở tất cả các xã, phường, thị trấn.

- Triển khai tin học hóa trong hoạt động quản lý, bảo đảm đồng bộ và kết nối hệ thống thông tin trong công tác khai báo tai nạn lao động, triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực ATVSLĐ tại địa phương.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về ATVSLĐ

a) Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Các ngành, các cấp tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý tham gia Chương trình và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thông tin, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ tại nơi làm việc dưới hình thức như cuộc thi, hội thi về ATVSLĐ; tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động; phát hành các ấn phẩm truyền thông về ATVSLĐ đã được các cơ quan trung ương xây dựng, các ấn phẩm truyền thông của địa phương. Triển khai mô hình chia sẻ thông tin trong các doanh nghiệp về bảo đảm ATVSLĐ.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về ATVSLĐ để người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan tích cực tham gia triển khai và hưởng ứng các hoạt động của Chương trình; trong đó tập trung tuyên truyền về các các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh tật liên quan đến lao động và việc triển khai mở rộng áp dụng hệ thống quản lý, các mô hình thí điểm, hỗ trợ, tư vấn về ATVSLĐ.

b) Triển khai các hoạt động hỗ trợ huấn luyện

- Hỗ trợ huấn luyện về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động; người làm công tác ATVSLĐ; người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công tác y tế trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

- Hỗ trợ huấn luyện về ATVSLĐ cho người nông dân theo phương pháp giáo dục hành động; vận động nông dân đăng ký cam kết đảm bảo ATVSLĐ.

- Hỗ trợ huấn luyện truyền thông viên, giảng viên nguồn về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương;

- Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện, cấp xã và trong Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện đảm bảo an toàn sử dụng khí gas trong các hộ tiêu thụ, đặc biệt đối với hộ gia đình; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện tại khu vực nông thôn, khu dân cư, trường học.

4. Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống TNLĐ, BNN

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về ATVSLĐ; hỗ trợ triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.

 - Tăng cường tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.

- Hỗ trợ tư vấn kiểm định và triển khai các biện pháp phòng, chống TNLĐ khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể; hỗ trợ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ATVSLĐ.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ trong lao động, sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

5. Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở, giữa các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để thực hiện Chương trình; chủ động triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, quản lý và đánh giá rủi ro về ATVSLĐ. Từng bước xã hội hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực ATVSLĐ, các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi trường lao động.

- Các cấp, các ngành chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ hàng năm; lồng ghép các hoạt động của Chương trình với các dự án, chương trình khác trong lĩnh vực lao động. Đồng thời, thông qua các hình thức phù hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình; phối hợp, lồng ghép nguồn lực của Chương trình với các nguồn lực hiện có (nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN, ...) và nguồn xã hội hóa. Định kỳ tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Chương trình./.

Ngọc Triều


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1731
Đã truy cập: 2105049
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.