Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày 15-07-2022

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:

      1.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng; chính sách, quy định của Nhà nước về cải cách hành chính; các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Trung ương

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền các nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân nhận thức đúng, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, nội dung về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một  cửa  liên  thông  trong  giải  quyết  thủ  tục  hành  chính  theo Nghị  định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

- Tuyên truyền tạo sự thu hút, đồng thuận các tổ chức, cá nhân tham gia các dịch vụ trực tuyến, sử dụng bưu chính công ích cũng như tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

1.2. Quan điểm chỉ đạo, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Hậu Giang

- Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030.

Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025;  Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về chuyển đổi IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2023; Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025.

      - Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của tỉnh; các kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2030; kết quả hàng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành chính. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của ngành, địa phương, đơn vị như Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) và các chỉ số khác về đo lường tính hiệu quả của hoạt động chính quyền cấp tỉnh.

- Thông tin kết quả các chỉ số đánh giá, kết quả xếp loại thi đua của các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp và các địa phương trong tỉnh. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, sử dụng “Hệ thống phần mềm một cửa điện tử” trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh.

      - Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ Nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

      - Thông tin về các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế...của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

      2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

      - Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, các điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân (nếu có).

      - Thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, App Hậu Giang...).

- Thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh; các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã.

 - Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 3604
Đã truy cập: 1301869
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.