Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII năm 2021

Ngày 02-04-2021

Nhằm tích cực hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2021. Thời gian đăng ký tham gia hội thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây: (1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. (2) Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng. (4). Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường. (5). Y dược. (6). Giáo dục và đào tạo. (7) Các lĩnh vực khác.

Mọi tổ chức, cá nhân đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.  Tổ chức, cá nhân có thể tham gia nhiều giải pháp dự thi.

Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và toàn quốc.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi dựa vào tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam và tỉnh Hậu Giang, khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam và tỉnh Hậu Giang và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4, theo mẫu kèm theo Thể lệ này):

Hồ sơ dự thi hợp lệ phải có 03 (ba) bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi, cụ thể:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi.

- Tên tổ chức dự thi.

- Địa chỉ nơi làm việc.

- Địa chỉ nơi cư trú.

- Điện thoại liên hệ (bắt buộc), email (nếu có).

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

- Tên giải pháp dự thi.

- Lĩnh vực dự thi.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm).

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm (%) đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4 Thể lệ này, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

+ Bản mô tả giải pháp dự thi (theo mẫu):

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp là lợi ích trực tiếp có thể thu  được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam hoặc tỉnh Hậu Giang.

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi  trường, tạo thêm việc làm cho người lao động…

Toàn văn giải pháp dự thi (theo mẫu): 

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa…

+ Các tài liệu khác (nếu có).

Các tài liệu phải được đóng chung thành một (01) cuốn, trang bìa tài liệu ghi tên đơn vị/cơ quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ/năm, tên tác giả, nhóm tác giả, tên giải pháp dự thi; nếu giải pháp có thể gửi thêm USB hoặc tác giả có thể gửi qua email của Ban Tổ chức, ghi rõ trong tài liệu dự thi địa chỉ tải về.

Ban Tổ chức Hội thi các cấp từ chối nhận hồ sơ dự thi không hợp lệ.

Thời gian chuẩn bị, nhận, xét duyệt sản phẩm, trao giải thưởng:

+ Cấp huyện:

Thời gian nhận, xét duyệt sản phẩm và trao giải thưởng Hội thi: Do Ban Tổ chức cấp huyện căn cứ tình hình thực tế ở địa phương và mốc thời gian nhận, xét duyệt sản phẩm Hội thi cấp tỉnh để quy định cụ thể và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Cấp tỉnh:

- Thời gian tổ chức: Từ ngày phát động đến ngày tổng kết Hội thi.

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/4/2021 đến 30/6/2021.

- Thời gian chấm các sản phẩm dự thi: Từ 01/7/2021 đến 15/8/2021.

- Thời gian gửi sản phẩm tham dự Hội thi toàn quốc: Trước 31/8/2021.

- Tổng kết, trao thưởng, phát động Hội thi:         Tháng 11 - 12/2021.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức Hội thi tỉnh sẽ có thông báo thời gian cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các mốc thời gian nêu trên.

* Giải thưởng

- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Ban Tổ chức huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào cân đối ngân sách địa phương, vốn huy động hợp pháp khác và số lượng giải, cơ cấu giải, giá trị từng loại giải thưởng Hội thi cấp tỉnh để quy định số lượng, cơ cấu giải, giá trị các giải thưởng hợp lý; xét thi đua khen thưởng cụ thể cho các tổ chức, cá nhân dự thi theo thẩm quyền của địa phương.

- Cấp tỉnh:

1 giải Nhất, mỗi giải:             25 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

3 giải Nhì, mỗi giải:               20 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

6 giải Ba, mỗi giải:                 15 triệu đồng, Bằng khen UBND tỉnh.

10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5 triệu đồng, Giấy khen BTC Hội thi tỉnh.

- Cấp quốc gia:

6 giải Nhất, mỗi giải              50 triệu đồng và 01 Biểu trưng vàng.

12 giải Nhì, mỗi giải             40 triệu đồng và 01 Biểu trưng vàng.

24 giải Ba, mỗi giải               30 triệu đồng và 01 Biểu trưng vàng.

48 giải Khuyến khích, mỗi giải       10 triệu đồng.

* Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả đăng ký đến Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo qui định hiện hành.

 Trong quá trình tổ chức Hội thi, khi phát hiện giải pháp có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ xóa tên giải pháp khỏi danh sách dự thi, thu hồi các giải thưởng, hoặc có hình thức đề nghị ngành chức năng xử lý theo quy định pháp luật./.

Đính kèm: The le Hoi thi

Phieu dang ky

MO TA GIAI PHAP

MO TA TOAN VAN

Thái Hòa (Phòng QLCN&CN)


Đang online: 1
Hôm nay: 1302
Đã truy cập: 386643
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.