Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 16-02-2023

Nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất và đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của các cấp chính quyền, các ngành trong quyết định các vấn đề về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Đây là nguyên tắc phân cấp quản lý được quy định tại Quyết định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định này quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội, các tổ chức khác được giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức); doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quản lý.

Nội dung quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và hợp đồng lao động quy định tại quyết định như sau:

1. Về tổ chức bộ máy

+ Thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên, phân loại, xếp hạng, chuyển đổi hình thức sở hữu, phê duyệt điều lệ, quy chế và cơ chế hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền.

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

+ Quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về vị trí việc làm, biên chế công chức, biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

+ Quản lý biên chế công chức, biên chế viên chức, số lượng hợp động lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

+ Quản lý vị trí việc làm theo quy định.

3. Về cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã), viên chức, hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp nhà nước

+ Quản lý về số lượng, chất lượng và tuyển dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã.

+ Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; cho chuyển công tác đối với cán bộ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

+ Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng.

+ Đánh giá, nhận xét, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho Sở Nội vụ; Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho các sở, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND cấp huyện; Nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đặc thù; nội dung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này

Quyết định nêu rõ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức được phân cấp, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về Sở Nội vụ (định kỳ trước 15 tháng 12 hàng năm) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc chấp hành Quy định này và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh./.

Ngọc Triều


Đang online: 1
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 2297191
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.