Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030

Ngày 20-10-2022

Nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh. UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025: Tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia (sản phẩm được sản xuất ở Hậu Giang), 80% sản phẩm chủ lực của Tỉnh và 40% sản phẩm, dịch vụ đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP của Tỉnh) được đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp trong Tỉnh tăng trung bình 3 - 5% (so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020).

Đến năm 2030: Tối thiểu 50% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia (sản phẩm được sản xuất ở Hậu Giang), 90% sản phẩm chủ lực của Tỉnh và 60% sản phẩm, dịch vụ đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của Tỉnh được đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp trong Tỉnh tăng trung bình 8 - 10% (so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020); Số lượng đơn đăng ký Quyền tác giả, quyền liên quan, giống cây trồng của tổ chức, cá nhân trong tỉnh tăng trung bình 2%/năm.

Nội dung chương trình và hình thức thực hiện hỗ trợ:

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. Hỗ trợ hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

- Cử cán bộ tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm đối tượng phục vụ quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị, sự kiện truyền thông về sở hữu trí tuệ và văn hóa sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

2. Hỗ trợ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm quốc gia sản xuất ở Hậu Giang, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của Tỉnh.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

- Hỗ trợ quản lý, khai thác hiệu quả và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ.

- Hỗ trợ khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam.

- Hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ; tư vấn định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại và nhãn hiệu.

- Hỗ trợ bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học; sản phẩm đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, khu vực, quốc gia.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

- Hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

5. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

- Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng; tổ chức đại diện, quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phát triển dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn về quản trị, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Các nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đối mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

- Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

- Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ.

Các nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức nhiệm vụ thường xuyên hàng năm./.

Ngọc Triều


Đang online: 8
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 2297314
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.