Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Bạn hành quy định Tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 23-02-2021

Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 năm 2021           

Quy định về việc tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương (thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Quyết định nêu rõ các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bao gồm:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

Đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về: Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; Cơ chế, chính sách đu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; Cơ chế hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tiềm lực phát trin hoạt động khởi nghiệp;…

2. Nhiệm vụ hàng năm, định kỳ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây gọi chung là nhiệm vụ hàng năm, định kỳ), bao gồm: Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam; Nhóm nhiệm vụ tham gia sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế; Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài; Nhóm nhiệm vụ giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài; Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng/nâng cấp, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cung cấp thông tin và kết nối về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm: Tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, Hội đồng đánh giá thuyết minh, Tổ thẩm định kinh phí, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, thuê chuyên gia tư vấn độc lập (trong trường hợp cần thiết); Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ; Hoạt động thuê chuyên gia tư vấn chính sách, cán bộ, hợp đồng lao động giúp việc phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ...

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cấp kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, quản lý thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan phối hợp thực hiện, quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.   Trình tự, thủ tục triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

Hàng năm hoặc định kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ đăng thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ với thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ ít nhất là 30 ngày. Trên cơ sở căn cứ đề xuất nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận đề xuất nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm rà soát sự trùng lặp, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hàng năm, định kỳ (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ). Nhiệm vụ được xác định bao gồm nhiệm vụ đề xuất mới và nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt, công bố trước đây.

* Tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ

Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ hàng năm, định kỳ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ bao gồm 01 (một) bộ hồ sơ (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập: bản sao có chứng thực.

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu C2.1a-TMHT Phụ lục II dành cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Mẫu C2.1b-TMKN Phụ lục II dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ban hành kèm theo Quyết định này).

- Bản giải trình, cam kết, văn bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng tiêu chí đối với tổ chức nộp hồ sơ:

+ Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 (một) năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 (mười) nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 (một) tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ hàng năm, định kỳ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

+Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sự tham dự của đại diện tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, đơn vị có liên quan (nếu có).

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ định hướng thông báo tiếp nhận đề xuất các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu, nội dung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện với hình thức đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học, nhiệm vụ hàng năm, định kỳ./.

Trần Thanh

                                                                                                                                                                                                                   


Đang online: 4
Hôm nay: 1056
Đã truy cập: 262726
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.