Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Các trường hợp sử dụng chi từ nguồn kết dư ngân sách năm trước

Ngày 14-06-2021

Kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách, trong quá trình điều hành ngân sách khoản này gọi là tăng thu, tiết kiệm chi khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán gọi là kết dự ngân sách.

- Trường hợp HĐND chưa phê chuẩn quyết toán: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật NSNN. Như vậy khi xác định được số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; thực hiện chuyển nguồn khoản tăng thu, tiết kiệm chi sang ngân sách năm sau theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Trường hợp HĐND đã phê chuẩn quyết toán: Việc xử lý số kết dư được thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật NSNN, theo đó:

+ Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi ngân sách hàng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau.

Thanh Hải - Phòng Quản lý ngân sách


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 1404
Đã truy cập: 386745
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.