Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá

Ngày 22-06-2020

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế với ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc; đồng thời, kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hiểu biết về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc và thực hiện môi trường không khói thuốc trên toàn tỉnh.

Một số nội dung được thực hiện như sau:

1. Tuyên truyền cổ động

- Thời gian: vào lúc 6 giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2020.

- Địa bàn: Tất cả huyện/thị xã/thành phố

- Lộ trình xe cổ động:

Lộ trình cổ động tại huyện, thị xã, thành phố do UBND huyện, thị xã, thành phố quy định.

Nội dung băng rôn xe do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe cung cấp

2. Thực hiện treo băng-rôn

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và chủ đề ngày thế giới không thuốc lá năm nay: “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” từ ngày 25/5 - 31/5 năm 2020

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh phân công các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá; Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, đoàn thể; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá; Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho Trung tâm văn hóa huy động xe ô tô tham gia cổ động (mỗi đơn vị 01 xe, có trang bị âm thanh tuyên truyền, cổ động). tuyên truyền trên địa bàn huyện, thị, thành phố. Lộ trình do UBND huyện, thị xã, thành phố quy định.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá, những tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá, thực hiện môi trường y tế không khói thuốc lá và tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ không khói thuốc lá từ ngày 25/5 - 31/5 năm 2020 bằng những hành động thiết thực và hiệu quả tại đơn vị.

Ngọc Triều


Đang online: 2
Hôm nay: 1011
Đã truy cập: 262681
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.