Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

16 Nghị định, Thông tư về cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực.

Ngày 22-01-2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần.

Description: 16 Nghị định, Thông tư về cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực - Ảnh 1.

Theo đó, ban hành danh mục các Nghị định, Thông tư sau thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế; lĩnh vực công chức – viên chức hết hiệu lực toàn bộ:

1. Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020)

2. Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Hết hiệu lực ngày 15/11/2020).

3. Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

4. Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức (Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

5. Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức ((Hết hiệu lực ngày 20/7/2020).

6. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Hết hiệu lực ngày 29/9/2020).

7. Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Hết hiệu lực ngày 20/9/2020).

8. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực ngày 20/8/2020).

9. Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực ngày 20/8/2020).

10. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (Hết hiệu lực ngày 20/9/2020).

11. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

12. Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

13. Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

14. Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

15. Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 01/12/2020).

16. Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (Hết hiệu lực ngày 29/09/2020).

Ngoài ra, Quyết định 27/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo cũng hết hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

  

Huỳnh Văn Khởi – Thanh tra Sở (st)

(Nguồn: Báo Người Lao động)


Đang online: 1
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 325903
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.