bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 10/2021/TT-BKHCN 17/11/2021 THÔNG TƯ: Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số: 08/2021/TT-BKHCN 27/10/2021 THÔNG TƯ: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 75 /2021/TT-BCT 09/09/2021 Thông tư: Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 80/2019/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị Định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 26/2021/QĐ-TTg 12/08/2021 Quyết Định: Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số: 60 /2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị Định: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư: " Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Số: 03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 01 /2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Quyết Định: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Số: 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Thông tư : Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số 42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản
Số: 10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 THÔNG TƯ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điểm Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31-12-2008 và Nghị định số 74/2018/ND-CP ngày 15-05-2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Số: 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Nghị Định: Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phấm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
132/QĐ-SKHCN 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020
128/QĐ-SKHCN 21/12/2020 Về việc cấp kinh phí trang phục thanh tra năm 2020
124/QĐ-SKHCN 16/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang
123/QĐ-SKHCN 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (DA chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang
121/QĐ-SKHCN 10/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV bảo tồn gen...)
566/BC-SKHCN 10/12/2020 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020
Số: 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
120/QĐ-SKHCN 09/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV thông tin và truyền thông...)
115/QĐ-SKHCN 02/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ĐT Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới)
552/BC-SKHCN 20/11/2020 Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
500/KH-SKHCN 18/11/2020 Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
Số: 05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 THÔNG TƯ Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Số: 04/2020/TT-BKHCN 28/09/2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
Số 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số 22/2020/TT-BTTTT 07/09/2020 Thông tư quy định về yêu cầu kỷ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra ký số
Số: 03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 THÔNG TƯ Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Số: 27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Số: 01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
51/QĐ-UBND 13/01/2020 Về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Số: 22/2019/TT-BKHCN 20/12/2019 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
Số: 21/2019/TT-BKHCN 18/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số: 27/2019/TT-BKHCN 15/12/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
Số: 26/2019/TT-BKHCN 15/12/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Số: 20/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
Số: 19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 18/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số: 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
Số: 16/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
18/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số: 14/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 THÔNG TƯ Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”
Số: 12/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 THÔNG TƯ Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
Số: 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019 THÔNG TƯ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Số: 60/2019/NĐ-CP 05/07/2019 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Số: 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Số: 51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Số: 02/2019/TT-BKHCN 03/06/2019 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
Số: 41/2019/NĐ-CP 15/05/2019 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Số: 13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 NGHỊ ĐỊNH Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số: /2019/TT-BKHCN 01/01/2019 THÔNG TƯ Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Số: 18/2018/TT-BKHCN 18/12/2018 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số: 17/2018/TT-BKHCN 10/12/2018 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
23/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017 Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
88/2017/TT-BTC 22/08/2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ cùa tố chửc khoa học và công nghệ công lập
298/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.
287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
263/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
Đang online: 1
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 1114759
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.