bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
500/KH-SKHCN 18/11/2020 Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
Số: 05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 THÔNG TƯ Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Số: 04/2020/TT-BKHCN 28/09/2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
Số 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số 22/2020/TT-BTTTT 07/09/2020 Thông tư quy định về yêu cầu kỷ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra ký số
Số: 03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 THÔNG TƯ Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Số: 27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Đang online: 1
Hôm nay: 358
Đã truy cập: 1114593
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.